GMLR - Introduction et explications

 
 

Dans le but de formaliser et de protéger la profession du musicothérapeute au Luxembourg, la «Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg» a élaboré des standards pour établir un registre de musicothérapeutes au Luxembourg – le GMLR. Le registre fait part du processus de reconnaissance de la profession du musicothérapeute et est en cohérence avec les standards minimaux de la European Music Therapy Confederation (EMTC – www.emtc-eu.com).

L'enregistrement en tant que musicothérapeute auprès de la GML est vivement recommandé. Cet enregistrement au GMLR donne droit à la dénomination «Musicothérapeute GML » et constitue une preuve de professionnalisme et de qualité du travail musicothérapeutique. Les informations sur les musicothérapeutes GML figureront aussi sur la page web de la GML qui est consultée fréquement lors de recherche sur la musicothérapie et sur les musicothérapeutes au Luxembourg.

 

 

 

Ci-dessous, les documents relatifs à un enregistrement au GMLR.

Musicothérapeutes GML / MusekstherapeutInnen GML

 

Carole LELONG
Musicothérapeute  
 
Institut St Joseph
2, rue de Wecker
L-6832 Betzdorf

carole.lelong@elisabeth.lu

 

Tél.: +352 661 763 833

 

 

Laurence REUTER

Musiktherapeutin, Diplom Psychologin

Jahnallee 71
D-04177 Leibzig

 

8, Op Feileschter

L-3931 Mondercange

 

Tél.: +49 15771538191

 

 

Cathy SCHMARTZ

Musicothérapeute et Psychologue diplômée

cschmartz@pt.lu

 

Tél: +352 621 409 010

 

 

Dominique STERNON-JACQUET

Musicothérapeute - Thérapeute "Non-Verbal" (modèle Benenzon)

CHNP Ettelbruck
sternon.d@hotmail.fr

 

Tél.: +32 496544025

 

 

Isabelle TOUSSAINT-DARTEVELLE

Musicothérapeute
Fondatrice de Mini-Notes, pédagogie spécialisée pour les jeunes enfants

Enseignante au Conservatoire de la Ville de Luxembourg

 

isatoda88@gmail.com

 

Tél: +352 661 219 600

 
 

Martine WALLENBORN

Musicothérapeute
Institut St.Joseph
2, rue de Wecker
L-6832 Betzdorf
 
Cabinet de Musicothérapie Intégrative 
29, rue de Dalheim
L-5328 Medingen
mwallenborn@hotmail.com
 
Tél.: +352 621283577

 

 

Marianne WILTGEN-SANAVIA

Musicothérapeute, Cabinet de Musicothérapie Intégrative

7, Bréckewee
L-8561 Schwebach
info@sana-via.lu
 
Tél: +352 23 63 94 33

www.sana-via.lu

 

 

 

Candidats à l’enregistrement

 

Candidat 2015

 

Elisabeth CHUFFART-ANSELIN

Musicothérapeute
11, Op den Aessen
L-7274 Walferdange
elisabeth.chuffart@hotmail.com

Tél: +352 621 163 655

 

 

Candidat 2017

 

Stéphane BARRANCO

Educateur spécialisé, musicothérapeute, musicien intervenant
 
barrancostephane@gmail.com
 
Tél: +33 6 89 29 10 74

 

 

Candidat 2018

 

Cosy TURMES

Psychologue diplômé
turcosy@pt.lu
 
Tél: +352 621 292 795

 

 

Candidats 2019
 

Sarah GUDEN

Musicologue, Chargée d'éducation musicale
 
sarah.guden@education.lu
 
Tél: +352 691 708 538 

 

 

Olivier MALLACH

Musicothérapeute
 
18, rue Mont Royal
L-8255 Mamer
musiquedecouverte@hotmail.com
 
Tél: +352 621 701 749 / +32 497780437

GMLR - Aleedung an Erklärungen

 
 

Mat dem Zil, de Beruff vum Musekstherapeut zu Lëtzebuerg ze formaliséieren an ze schützen huet d'Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg Standarden ausgeschafft, fir e Register fir MusekstherapeutInnen zu Lëtzebuerg ze schafen - de GMLR. Dëse Register ass Deel vum Prozess vun der Unerkennung vum Beruff vum Musekstherapeut; hien ass kohärent mat de Minimal-Standards vun der  European Music Therapy Confederation (EMTC – www.emtc-eu.com).

 
Et gëtt wärmstens recommandéiert, fir sech als MusekstherapeutIn bäi der GML ze enregistréieren. Den Enregistrement am GMLR gëtt Recht op den Titel "MusekstherapeutIn GML" a stellt e Beweis fir Professionalismus a vu qualitativ héichwäerteger musekstherapeutescher Aarbecht duer. Informatiounen zu de "MusekstherapeutInnen GML" sinn op der Websäit vun der GML ze fannen; dës Säit gëtt oft konsultéiert, wa Leit Recherche zur Musekstherapie an zu MusekstherapeutInnen zu Lëtzebuerg bedreiwen.
 
 
Hei ënnendrënner all d'Dokumenter, déi am Zesummenhang mat dem Enregistrement am GMLR stinn.