ACTUALITÉS / AKTUELLES

 
Actualités de la GML, de la musicothérapie au Luxembourg et dans d'autres pays.
 
Aktuelles vun der GML, vun der Musekstherapie hei zu Lëtzebuerg, an och an anere Länner. 

Umfrage / Sondage ALAtD - GML

 

Thank you! Donation for Mateneen!

Thanks to Miss Sivapalan for this donation to GML's project Mateneen!
 
Merci à Mademoiselle Sivapalan pour ce don en instruments au projet Mateneen de la GML!
 

Merci! Een Don fir Mateneen!

 
Merci der Madame Michèle Fehlen fir dësen Don fir der GML hire Projet Mateneen!
 
Merci à Madame Michèle Fehlen pour ce don au projet Mateneen de la GML!
 
 
 
 

EUROPEAN MUSIC THERAPY DAY 2019 @ LUXEMBOURG

Thank you! Donation for Mateneen!

Thanks to Miss Sivapalan for this donation to GML's project Mateneen!
 
Merci à Mademoiselle Sivapalan pour ce don en instruments au projet Mateneen de la GML!
 

Merci! Een Don fir Mateneen!

 
Merci der Madame Michèle Fehlen fir dësen Don fir der GML hire Projet Mateneen!
 
Merci à Madame Michèle Fehlen pour ce don au projet Mateneen de la GML!

EUROPEAN MUSIC THERAPY DAY 2019 @ LUXEMBOURG

Workshop DRUMPOWER, 16.11.2019

 

(texte français plus loin)

Workshop DrumPower - Gewaltprävention, soziale Integration und Persönlichkeitsförderung mit Musik” am Kader vum Europäeschen Musiktherapie Dag 2019 ënnert dem Motto “Beat the drum” 

Wéini :            Samschdes, de 16. November 2019 vun 9.00 bis 17.00 Auer

Wou:               Patiente Vertriedung asbl, 1b Rue Thomas Edison, Strassen (Lignes d'autobus: 13 arrêt Kannerklinik - Maternité / 22 arrêt Kannerklinik - Maternité / 22 arrêt Strassen – Primeurs)

Video Drumpower

De Workshop ass op Däitsch, Iwwersetzungen op Franséisch oder Englesch wäerte méiglech sinn. 


Tarif fir Membere vun der GML an / oder der Patientevertriedung: 100€ (Studenten: 90€)
Tarif fir Persounen, déi net Member vun der GML oder der Patientevertriedung sinn: 120€ (Studenten: 110€)

D’Aschreiwung ass mat der Iwwerweisung (Vermierk “DrumPower”) op de GML Kont CCPL IBAN LU82 1111 2186 3493 0000 gülteg.

De Grupp gëtt op 20 Participanten limitéiert. Wann méiglech, dann bréngt är Djembé(en) mat.

Mir géifen eis freeë mat iech zesummen d’Trommelen vibréiren ze loossen.
Formation « DrumPower – Violence Prevention, Social Integration and Empowerment through Music » organisée dans le cadre de la Journée Européenne de Musicothérapie 2019 avec comme thème « Beat the Drum ».

Quand :           le samedi, 16. novembre 2019 de 9.00 à 17.00 heures

:                  Patiente Vertriedung asbl, 1b Rue Thomas Edison, Strassen (Lignes d'autobus: 13 arrêt Kannerklinik - Maternité / 22 arrêt Kannerklinik - Maternité / 22 arrêt Strassen – Primeurs)

 

 

Video Drumpower

 

La formation sera en langue allemande, des traductions ponctuelles en français ou en anglais seront assurées par d’autres participants.


Tarif pour membres de la GML et / ou de la Patientevertriedung: 100€ (étudiants: 90€)
Tarif pour non-membres GML et / ou Patientevertriedung: 120€ (étudiants: 110€)

L’inscription sera validée avec votre virement (mention « DrumPower ») sur le compte de la GML CCPL IBAN LU82 1111 2186 3493 0000.

Le nombre de places sera limité à 20 personnes. Si possible veuillez amener votre (ou vos) djembé(s). 

 

Nous nous réjouissons de faire vibrer les tambours avec vous.

 

 

Haut den Owend, 14.11.2019: Musekstherapie & Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg asbl op RTL Télé Lëtzebuerg / Ce soir, 14.11.2019: la musicothérapie et la Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg asbl sur RTL Télé Luxembourg

Musek als Therapiemëttel - Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg asbl @ RTL Télé Lëtzebuerg, 14.11.2019